Call now » (+99) 123 456 789

W dniach 8-14 października 2017 roku zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 13-osobowej grupy przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli biznesu wiejskiego z terenu obwodu brzeskiego oraz homelskiego na Białorusi.

W dniu 6 października 2017 roku w Lublinie przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug". Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Wysokość dofinansowania wynosi 2 158 566,50 PLN.
Partnerami w projekcie są: Miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna i Milanów. Obszar tematyczny obejmuje rozwój elektronicznych usług publicznych i administracji oraz zwiększenie ich dostępności w samorządach partnerskich.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem kolejnej wizyty studyjnej, która odbywała się w dniach 25-30 czerwca 2017 r. Tym razem gościliśmy delegację z Białorusi. Celem wizyty było pozyskanie polskiego doświadczenia z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych w turystyce oraz współpracy władz lokalnych z producentami szeroko rozumianej turystyki.

W środę, 21 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

W dniu 9 czerwca 2017 roku we Włodzimierzu Wołyńskim odbyło się seminarium „Wymiana doświadczenia polskich i ukraińskich samorządów gwarancją skutecznego rozwoju samorządów Euroregionu Bug”.

Nasi partnerzy