kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

Władze Stowarzyszenia

 

Zgromadzenie Stowarzyszenia – w jego skład wchodzą przewodniczący zarządów samorządów, będących członkami Stowarzyszenia; jego kompetencje i zadania określa statut, który stanowi, że powinnością Zgromadzenia jest w szczególności:

 1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian;
 2. ustanawianie zasad działania Zarządu i innych organów;
 3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz stanowienie o zasadach gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia – wybierany przez Zgromadzenie, składa się z 9 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza , Skarbnika oraz 4 Członków; zakres działania Zarządu określa statut.
Do jego zadań w szczególności należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
 3. sporządzanie projektów budżetu i rocznych bilansów Stowarzyszenia;
 4. nadzór nad pracą biura Stowarzyszenia;
 5. sporządzanie projektów budżetu Stowarzyszenia, przedstawianie Stowarzyszeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia,
 6. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia,
 7. przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia,
 8. ustalenie rodzaju i liczby stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia oraz wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach.

 

Skład Zarządu (kadencja 2015-2019):

Magdalena Fotek-Kułak, Prezes
Leszek Burakowski, Wiceprezes
Janusz Szpak, Sekretarz
Henryk Makarewicz, Skarbnik

Członkowie:

Mariusz Filipiuk
Ewa Jaszczuk
Tomasz Kossowski
Kazimierz Smal
Tomasz Zając

Komisja Rewizyjna – w jej skład wchodzi 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie; sprawuje kontrolę finansową nad działalnością Zarządu. Jej zasady działania i kompetencje określa statut

Skład Komisji (kadencja 2015-2019):

Andrzej Romańczuk, Przewodniczący
Ryszard Staśczak
Roman Cholewa
Maria Gumieniak
Grzegorz Drewnik

Organem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia jest Sekretariat Stowarzyszenia.

Nasi partnerzy