kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Kongaz - największa wieś w Europie, położona w południowo-wschodniej części Mołdawii jest zainteresowana nawiązaniem współpracy partnerskiej w celu realizacji wspólnych projektów z samorządem z Polski.

Informacje o wsi Kongaz

Gminy zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia, tel. 82 562 75 77

W piątek, 29 stycznia 2016 roku w Okunince nad Jeziorem Białym spotkali się przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, aby wraz z Zarządem i pracownikami Sekretariatu świętować 15-lecie istnienia naszego Stowarzyszenia. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski oraz Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, który wręczył odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego oraz grawertony okolicznościowe osobom wyróżnionym przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Spotkanie było czasem dzielenia się doświadczeniami, wnioskami i perspektywami współpracy samorządów w ramach Euroregionu Bug, a także okazją do wyróżnienia najaktywniejszych samorządów odznaką honorową „Za zasługi dla Euroregionu Bug”. Nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, który dodatkowo osłodził obchody jubileuszu.

Dziękujemy za 15 lat wspólnych działań! Mamy nadzieję na równie owocną współpracę przez jeszcze wiele następnych lat.

list gratulacyjny - od Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum z Mołdawii

Galeria zdjęć

9 stycznia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej podczas czternastego Gminnego Opłatka Ludowego został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Siennica Różana a mołdawską Gminą Carpineni. Współpraca opierać się będzie na wymianie doświadczeń w dziedzinie kultury, oświaty a także w zakresie produkcji i gospodarki rolnej.
Podpisanie porozumienia jest pokłosiem podejmowanych od 2013 roku przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Regionem Centru w Mołdawii działań zmierzających do wzmocnienia potencjału mołdawskich samorządów w okresie przemian systemowych poprzez wymianę doświadczeń i przekazanie najlepszych polskich praktyk, a także wzajemnego rozwoju polskich i mołdawskich samorządów dzięki realizowaniu wspólnych projektów.

Uprzejmie informujemy, że gminy, które nie zdecydowały się na udział w projekcie w ramach działania 3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, mają jeszcze szansę przystąpić do projektu przygotowywanego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Triada w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug pt. „Aktywność obywatelska online”.

W projekcie przewiduje się m.in. przeprowadzenie szkoleń dostosowanych indywidualnie do potrzeb mieszkańców danej gminy oraz doposażenie lokalnych punktów dostępu do Internetu w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Udział w projekcie jest dla gminy bezpłatny, wkład własny zapewniają partnerzy projektu.

W celu zgłoszenia gminy do projektu i uzyskania dalszych informacji prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Stowarzyszeniem pod numerem telefonu 82 562 75 77.

Zapraszamy do współpracy!

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej „Zwiększenie możliwości gospodarczych na wsiach Białorusi”, skierowanego na zaangażowanie lokalnych organów władzy oraz mieszkańców terenów wiejskich w aktywizację ekonomiczną i polepszenie warunków życia. w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2015 roku odbyła się wizyta studyjna w Polsce.
Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W wizycie wzięła udział 13-osobowa grupa, złożona z przedstawicieli białoruskich samorządów, organizacji lokalnych, instytucji społecznych oraz ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Celem wizyty było przekazanie polskich doświadczeń partnerstwa wielosektorowego organizacji non-profit, lokalnych organów władzy oraz małego biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich oraz udziału społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji lokalnych.

Nasi partnerzy