Konferencja Naukowa ,,Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie BUG"

Łuck, 15-16.11.2014r.

W dniach 15-16 listopada 2014 r. w Łucku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug’’, która była podsumowaniem efektów mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ realizowanego przez Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck na Ukrainie. Mikroprojekt ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i realizowany w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug".

Podczas Konferencji zaprezentowano przygotowaną ,,Strategię polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w obszarze kultury’’, która powstała w ramach przeprowadzonych badań w jednostkach samorządu terytorialnego z Polski i jednostkach samorządowych z Ukrainy, które należały do obszaru przygranicznego Euroregionu Bug. W ramach Konferencji przedstawiono praktyczne rekomendacje dla podniesienia poziomu współpracy polsko-ukraińskiej w Euroregionie Bug w obszarze kultury. Jednocześnie podczas Konferencji  promowano portal internetowy mikroprojektu www.kulturalublinluck.pl. Ponadto podczas Konferencji dyskutowano o dotychczasowych doświadczeniach Polski i Ukrainy w realizacji projektów wspierających inicjatywy kulturalne. W ramach podsumowania Konferencji w mikroprojekcie przedstawiono publikację ,,Transgraniczna współpraca  kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug’’ do której prace przygotowali przedstawiciele sektora nauki i samorządu z Polski i Ukrainy.

 

Patronat nad Konferencją objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dziekan Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki w Łucku, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli samorządu i nauki z Polski i z Ukrainy. 


Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

,,Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug’’

organizowanej w ramach mikroprojektu

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

w Łucku 15-16 listopada 2014 r.

15 listopada 2014 r.

10.00-11.00 Śniadanie

11.00-13.30 Wycieczka fakultatywna ,,Łuck – szlakiem przenikania kultur’’

14.00-15.00 Obiad

15.00-15.10 Otwarcie Konferencji

15.10-15.30 Jakowklew Taras, Wicemer Miasta Łuck, Uwarunkowania współpracy kulturalnej polsko-ukraińskiej w Euroregionie Bug

15.30-15.50 Dr hab. Janusz Niczyporuk, Koordynator projektu polski, Prezes Instytutu Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Vira Kudriavtseva, Koordynator projektu ukraiński, Kierownik Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów UM Łuck, Podsumowanie efektów mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

15.50-16.10 Kandydat nauk Oksana Łaba, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel sektora nauki Łuck w projekcie, Dziekan Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Teorii i Historii Państwa i Prawa, Analiza potencjału ukraińskiego obszaru przygranicznego Euroregionu Bug dla polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w obszarze kultury

16.10-16.30 Dr Marzena Furtak-Niczyporuk, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel sektora nauki Lublin w projekcie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Analiza potencjału polskiego obszaru przygranicznego Euroregionu Bug dla polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w obszarze kultury

16.30-16.50 Tetiana Lenartovych, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel samorządu Łuck w projekcie, Zastępca Kierownika Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów, Kierownik Referatu ds. Projektów UM Łuck, Diagnoza stanu współpracy transgranicznej w obszarze kultury z perspektywy ukraińskiego obszaru przygranicznego Euroregionu Bug

16.50-17.10 Mariusz Rudzki, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel samorządu Lublin w projekcie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Diagnoza stanu współpracy transgranicznej w obszarze kultury z perspektywy polskiego obszaru przygranicznego Euroregionu Bug

17.10-17.30 Tetiana Lenartovych, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel samorządu Łuck w projekcie, Zastępca Kierownika Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej  i Projektów, Kierownik Referatu ds. Projektów UM Łuck, Mariusz Rudzki, Ekspert ds. Strategii przedstawiciel samorządu Lublin w projekcie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Rekomendacje do polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w obszarze kultury 

17.30-18.00 Przerwa

18.00-18.20 Dr hab. Piotr Dobosz, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Prawa Administracyjnego, Potrzeba optymalizacji prawa krajowego wynikająca z przyjęcia konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy – wyzwanie legislacyjne dla Polski i Ukrainy

18.20-18.40 Dr Liudmyla Matwijczuk, Profesor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Kierownik Katedry Turystyki i Bezpieczeństwa Działalności Rekreacyjnej, Współpraca transgraniczna nauki, biznesu i władz samorządowych w dziedzinie turystyki

18.40-19.00 Kandydat nauk Oleg Batiuk, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Kierownik i Docent Katedry Prawa Karnego i Procesu, Ochrona zabytków w czasie przeprowadzenia ATO

19.00-19.20 Dr Marta Grzeszczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Postępowania Administracyjnego, Kilka uwag na temat kultury administrowania

19.20-19.40  Kandydat nauk Jurij Hofman, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Nauk Cywilno-Prawnych, Transgraniczna współpraca Polski i Ukrainy w dziedzinie kulturowo-edukacyjnej

19.40-20.00 Natalia Bunda, Kierownik Wydziału ds. Turystyki oraz Promocji Miasta UM Łuck, Znaczenie prowadzenia podobnych projektów w celu rozwoju turystyki w regionie

20.00 -           Kolacja  

 

16 listopada 2014 r.

10.00-11.00 Śniadanie

11.00-11.20 Dr hab. Zbigniew Kmiecik, Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Postępowania Administracyjnego, Kultura a ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy państwa

11.20-11.40  Kandydat nauk Julia Fidria, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Prawa Karnego i Procesu, Perspektywy udoskonalenia prawnego zapewnienia współpracy kulturowo-edukacyjnej między Ukrainą  i Rzeczpospolitą Polską

11.40-12.00 Dr Maciej Podleśny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Postępowania Administracyjnego, Prawnoadministracyjne aspekty ochrony dóbr kultury

12.00-12.20 Kandydat nauk Wiktoria Kołodiaźna, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Teorii i Historii Państwa i Prawa, Organizacyjno-prawne zasady ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej: stan obecny oraz perspektywy rozwoju

12.20-12.50 Przerwa 

12.50-13.10 Dr Eliza Kosieradzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Administracyjnego, KNF jako element sieci bezpieczeństwa finansowego państwa wysokiej kultury ekonomicznej

13.10-13.30 Kandydat nauk Borys Czuprynski, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Prawa Karnego i Procesu, Okoliczności obciążające karę w ustawodawstwie karnym Ukrainy – znaczenie kulturowe

13.30-13.50 Dr Małgorzata Szreniawska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Katedra Administracji, Nadzór nad instytucjami kultury

13.50-14.10 Natalia Karpińska, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Adiunkt Katedry Prawa Karnego i Procesu, Zapobiegania przestępczości nieletnich: doświadczenie kulturowe krajów Unii Europejskiej

14.10-15.10  Obiad 

15.10-15.30  Dr hab. Ewa Czech, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska, Dr hab. Janusz Niczyporuk, Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Dr hab. Andrzej Panasiuk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Administracyjnego, Wpływ zamówień publicznych o charakterze transgranicznym na rozwój współpracy kulturalnej między państwami w świetle postanowień dyrektywy 2014/24 WE

15.30-15.50 Vira Kudriavtseva, Kierownik Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów UM Łuck, Kwestie organizacyjne wprowadzenia mini-projektu

15.50-16.10 Dr Barłomiej Drop, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, mgr Katarzyna Drop, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, a zachowania prozdrowotne młodzieży z Polski i Ukrainy

16.10-16.30 Dr Agnieszka Polak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Historii Nauk Medycznych, Kulturowe uwarunkowania organizacji służby medycznej na ziemi lwowskiej na przełomie XIX-XX wieku

16.30-16.50 Witalij Poliszczuk, Kierownik Filii „Patriota Ojczyzny”, Oczekiwania dotyczące aktywizacji polsko-ukraińskich kontaktów kulturalnych

16.50-17.10 Mgr Katarzyna Lenartowicz-Kłoś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Socjologii, Rozwój współpracy przygranicznej. Aspekty socjologiczne

17.10-17.30 Mgr Mateusz Ziemblicki, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Prawa Administracyjnego, Wybrane aspekty realizacji celów i wykonywania zadań przez muzea w Polsce i na Ukrainie

17.30-17.40 Mgr Ewelina Streit-Browarna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Postępowania Administracyjnego, Godność człowieka a zasady administracyjnego postępowania egzekucyjnego

17.40-18.40 Kolacja