Konferencja podsumowująca projekt parasolowy

Chełm, 4 grudnia 2015

W dniu 4 grudnia 2015 roku w Hotelu Lwów w Chełmie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od stycznia 2014 roku do końca grudnia 2015 r. projekt parasolowy Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”. Konferencja była okazją do zaprezentowania wszystkich 11 mikroprojektów zrealizowanych w ramach projektu parasolowego, przedstawienia wydanych publikacji i podsumowania osiągniętych efektów. W konferencji uczestniczył Vładisłav Khałło konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, Dmytro Volodin pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie a także partnerzy projektu  parasolowego tj. przedstawiciele samorządów i ich jednostek podległych oraz organizacji pozarządowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Realizacja Projektu Parasolowego Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt o wartości ponad 488 tys. Euro, uzyskał dofinansowanie w wysokości 439,5 tys. Euro.

Głównym celem projektu było wsparcie lokalnych inicjatyw społeczności z obszaru Związku Transgranicznego Euroregion Bug w zakresie podtrzymywania wspólnych tradycji kulturowych.

Realizacja jedenastu transgranicznych mikroprojektów w partnerstwie: polsko – białoruskim i polsko – ukraińskim objęła swym zasięgiem  około 1 mln osób - mieszkańców województwa lubelskiego w Polsce, obwodu brzeskiego na Białorusi i obwodu wołyńskiego na Ukrainie, pozytywnie wpływając na integrację obszaru pogranicza w dziedzinie kultury i podtrzymywania wspólnych tradycji kulturalnych. Projekt przyczynił się do pogłębienia i umocnienia dotychczasowej współpracy partnerskiej samorządów i organizacji pozarządowych, od lat inicjowanej i koordynowanej za pośrednictwem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, a także umożliwił jej dalszy rozwój dzięki bezpośredniej wymianie doświadczeń i wzajemnemu współdziałaniu administracji i instytucji upowszechniających kulturę i sztukę oraz współpracy lokalnych artystów i twórców.

Wspólne transgraniczne przedsięwzięcia służyły popularyzacji wspólnego dziedzictwa kulturowego, którego rozwój odgrywa znaczącą rolę w zwiększeniu poczucia tożsamości mieszkańców, wzroście ruchu turystycznego i ma pozytywne oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionu.