Seminarium polsko-białoruskie

Wisznice, 18-19. 12. 2012r.

W ramach działania 3 Mikroprojektu „ Gdzie bije źródło…-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”, który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z  Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetem Brzeskim im A. Puszkina w Brześciu zorganizował  18-19 grudnia dwudniowe seminarium naukowe polsko-białoruskie. Eksperci z obu krajów utworzyli badawczy zespół, którego zadaniem jest zebranie i opracowanie śpiewnika unikalnych i zanikających utworów ludowych. Kolegium składa się z dwóch przedstawicieli z Polski i 2 przedstawicieli z Białorusi (językoznawca i muzykolog z każdego kraju).Prace badawcze będą trwały 5 miesięcy.


Zaproszenie

W ramach działania 3 mikroprojektu pt. „Gdzie bije źródło…-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi” 18-19 grudnia w Wisznicach odbędzie się naukowe seminarium inaugurujące. Seminarium jest jednym z etapów transgranicznego projektu badawczego obejmującego tereny pogranicza polsko-białoruskiego po obu stronach granicy (województwo lubelskie, województwo podlaskie, obwód brzeski na Białorusi). Realizatorami projektu są Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego Czernskij Sowiet. Merytorycznie w badaniach naukowych wspierają realizatorów pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS i pracownicy Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego. Działanie przewiduje zbieranie materiału terenowego, opracowanie i opis pieśni pogranicza przez muzykologów, folklorystów, językoznawców, kulturoznawców.