Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz 759 z późn. zmianami) niniejszym zawiadamiamy, o unieważanieniu postępowania z dnia 6 czerwca b.r. nr 101407-2013, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powdująca że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski