Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
Przetarg nieograniczony na wyżywienie dla uczestników Okrągłego stołu na terenie Mołdawii

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ust. 1
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o niepowierzeniu przedmiotu zamówienia podwykonawcom
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski