Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
Przetarg nieograniczony na wyżywienie, zakwaterowanie i wynajem sali w ramach konferencji podsumowującej projekt

Wyniki postępowania - PobierzProjekt pt. „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski