Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
Przetarg nieograniczony na wyżywienie uczestników wizyty studyjnej w Polsce

Pobierz wyniki

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski