Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
Przetarg nieograniczony na zakup danych referencyjnych w postaci map cyfrowych dla potrzeb budowy transgranicznego geoportalu Euroregionu Bug

Pobierz wynikiProjekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski