Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jako Beneficjent w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnera skierowany do jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu: "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju" planowanego do realizacji w latach 2011-2012.

Zakres zadań Partnera:
- udział w zarządzaniu strategicznym projektem,
- prowadzenie analiz i badań społeczno-gospodarczych,
- współtworzenie strategii powiatów oraz regionu,
- utworzenie i utrzymanie portalu internetowego,
- wydanie publikacji projektowej.

Przy wyborze Partnera uwzględniane będą m.in.:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

Dodatkowe kryteria wyboru Partnera:
- co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 600 000 złotych,
- doświadczenie w realizacji projektów w obszarze społeczno-gospodarczym,
- zasoby kadrowe pozwalające na realizację zadań o charakterze analityczno-badawczym w obszarze społeczno-gospodarczym,
- zasoby kadrowe pozwalające na realizację zadań o charakterze informatycznym,

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać opis posiadanego doświadczenia w odniesieniu do zakresu zadań Partnera oraz uzasadnienie spełnienia ww. kryteriów wyboru Partnera.

Ponadto wskazane jest dołączenie:
- CV osób zatrudnionych bądĽ współpracujących w Partnerem, potwierdzających posiadane kwalifikacje i fachowe przygotowanie do realizacji działań projektowych wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie;
- sprawozdania merytoryczno-finansowego za ostatni zamknięty rok obrotowy;
- propozycji zastosowania metod badawczych, form prezentacji wyników.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Aktualny statut podmiotu,
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
4. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem z właściwego Urzędu Skarbowego, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty,
5. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty.
6. Pisemne oświadczenie o realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
7. Pisemne oświadczenie o zrealizowanym i rozliczonym projekcie w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
8. Pisemne oświadczenie o realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 600 000 złotych.


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2010 r. o godzinie 15.00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs otwarty na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju"

Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,
2. Negocjowania warunków realizacji zadania,
3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski