Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
"Dostawa 29 zestawów ratowniczych PSP R1 oraz 32 kamizelek dla Jednostek OSP z 32 Gmin województwa lubelskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
UWAGA !!! - Ogłoszenie z dnia 19.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
UWAGA !!! - informacja o zmianach w SIWZ z dnia 19.02.2019 r. - dotyczy zmiany terminu składania ofert
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówiena
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego i formularza cenowego
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw


Odpowiedzi na pytania do SIWZ - z dnia 14.02.2019 r. - pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - z dnia 15.02.2019 r. - pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - z dnia 19.02.2019 r. - pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski