Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
"Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, etap I – dostawa 24 zestawów pneumatycznych do podnoszenia "

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówiena
Załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania
Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publicznyOdpowiedzi na pytania do SIWZ - z dnia 10.07.2019 r. - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski