Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
Animatorzy partnerstw regionalnych

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 6 do SIWZ - regulamin rekrutacji
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski