Call now » (+99) 123 456 789

Dnia 1 kwietnia 2009 roku o godz. 11;30, w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W obradach wzięło udział 41 z 85 samorządów uprawnionych do głosowania oraz 7 przedstawicieli bez prawa głosu.

Zgromadzeniu przewodniczył Członek Zarządu Stowarzyszenia - Pan Henryk Makarewicz. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2008 rok przedstawił Pan Prezes Andrzej Pruszkowski, Sprawozdanie Finansowe za 2008 rok omówiła Pani Główna Księgowa SSERB Barbara Hajczuk, natomiast Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Andrzej Czapski, Prezydent Miasta Biała Podlaska.

iso banner 510

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska na obszarze województw: podlaskiego, warminińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009r. - 30 września 2010r.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania w administracji samorządów województw objętych wsparciem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

W dniach 24 – 26 marca w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Rusałka” w Okunince odbyło się ostatnie szkolenie z zakresu agroturystyki. W szkoleniu dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, właścicieli gospodarstw oraz pracowników samorządów uczestniczyło dwadzieścia osób.

Trzecie z cyklu szkoleń z zakresu agroturystyki zorganizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny” odbyło się 10-12 marca 2009 roku w hotelu „Delfin” w Białej Podlaskiej. W szkoleniach uczestniczyło: 13 osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, 4 właścicieli takich gospodarstw oraz 3 przedstawicieli samorządów lokalnych.

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje się na dzień 1 kwietnia 2009 r. XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Nasi partnerzy