Call now » (+99) 123 456 789

W dniu 15 grudnia 2008 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a spółką „ECORYS” na dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Głównym celem projektu będzie wsparcie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Wschodniej Lubelszczyzny gospodarstw agroturystycznych z ofertą usług proekologicznych, popularyzacja zdrowego i ekologicznego stylu życia, a także wykorzystanie i promocja walorów produkcji proekologicznej żywności regionalnej poprzez zaangażowanie społeczeństwa w zrównoważony rozwój regionu oraz promowanie współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji.

W dniu 17 października 2008 r. w Tomaszowce na Białorusi miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy samorządami z polskiej oraz białoruskiej strony Euroregionu Bug. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Konsul RP w Brześciu Edward Dobrowolski, Starosta Włodawski Janusz Kloc, Galina Grabarczuk Kierownik Sekretariatu ZTERB strony polskiej, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Włodzimierz Ananicz, Kierownik Sekretariatu ZTERB strony białoruskiej Włodzimierz Teleżyński, Przewodniczący Brzeskiej Rejonowej Rady Deputowanych Aleksandr Sołoniewicz, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Fiodor Kołomczuk.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w bieżącym roku kończy wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006. Podczas dwóch naborów na Mikroprojekty beneficjenci otrzymali dofinansowanie na realizację 118 projektów. Łączna kwota środków wykorzystanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 8 174 626,62 PLN, z czego w pierwszym naborze wykorzystanych zostało 96,81% dostępnych środków, natomiast w drugim 89,28%.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug pragnie powiadomić Państwa o przeprowadzeniu VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu, w której Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug występuje jako współorganizator. Konkurs jest największym, najszerszym i najbardziej reprezentatywnym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

W dniach 4-6 czerwca 2008 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug XVII Forum Polskich Regionów Granicznych.

W obradach 5 czerwca udział wzięli: Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marcin Łata, zastępca dyrektora Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Leszek Burakowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele 12 Euroregionów.

Nasi partnerzy