Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

20-lecie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Z wielką dumą i radością informujemy, że 4 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug obchodzi dwudziestą rocznicę powstania.  Jednak aby w pełni zrozumieć naszą historię, trzeba się cofnąć dalej,  do 1995 roku, kiedy na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim powstał Związek Transgraniczny Euroregion Bug (ZTERB). Głównym celem działalności Związku jest rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności, oświaty, kultury, sportu i ochrony środowiska oraz innych.  

Ze względu na niektóre trudności w funkcjonowaniu Euroregionu Bug w składzie międzynarodowym (brak osobowości prawnej i wspólnego budżetu organizacji, co uniemożliwia podstawowe funkcjonowanie) polska strona Związku Transgranicznego zainicjowała założenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.  W dniu 4 kwietnia 2000 roku Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie o wpisaniu SSERB do rejestru stowarzyszeń. W momencie rejestracji SSERB skupiało 39 samorządów. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 69 samorządów szczebla lokalnego i regionalnego z obszaru województwa lubelskiego.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug.

Priorytetowym kierunkiem działalności SSERB jest pozyskiwanie funduszy unijnych na współpracę transgraniczną. W programie przedakcesyjnym PHARE w czterech edycjach Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug przekazało beneficjentom z Lubelszczyzny ponad 2 mln Euro na małe projekty  miękkie i infrastrukturalne.

Większe możliwości rozwoju Euroregionu Bug oraz współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego z partnerami z Ukrainy i Białorusi stworzył Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. W tym programie SSERB było odpowiedzialne za wdrażanie funduszu mikroprojektów.  W wyniku dwóch naborów ogłoszonych przez SSERB podpisano 118 umów na realizację mikroprojektów i przekazano beneficjentom ponad 12 mln PLN. Najliczniejszą grupą beneficjentów były samorządy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się autorski program Stowarzyszenia „Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug”, wdrażany w latach 2009-2011, który był współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wartość programu wynosiła 500 tys. EURO, w tym 450 000 Euro przeznaczono na regranting. W ramach programu dofinansowaliśmy 27 podprojektów zrealizowanych przez samorządy i jednostki im podległe.

Stowarzyszenie przywiązuje dużą uwagę do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych. Zrealizowaliśmy wiele projektów transgranicznych z udziałem partnerów z Ukrainy i Białorusi oraz projekty o zasięgu regionalnym. Spośród wielu takich inicjatyw można wymienić projekty: „Promocja Współpracy Transgranicznej w Euroregionie Bug”,  „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”, "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug", czy też projekty skierowane do samorządów, jak: „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, „Regionalne partnerstwo na rzecz rozwoju” i realizowany obecne w partnerstwie z 6 gminami: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug".

Działalność Stowarzyszenia  nie ogranicza się do współpracy z sąsiadami z Ukrainy i Białorusi, ale nawiązaliśmy też ciekawą współpracę ze szwajcarskim Euroregionem Basilensis (realizując projekt „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”) oraz z Mołdawską Agencją Rozwoju Regionalnego Centrum w Ialoweni. Z partnerem z Mołdawii zorganizowaliśmy dwa projekty, w ramach których odbyły się wzajemne wizyty studyjne, które zaowocowały nawiązaniem stałej współpracy samorządów z naszego regionu z jednostkami  z Mołdawii.

Nowy rozdział w pozyskiwaniu środków europejskich na realizację projektów transgranicznych stanowiło uruchomienie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju.  W edycji na lata 2007-2013 zrealizowaliśmy 4 projekty:

1) Projekt parasolowy „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” , który składał się z 11 mikroprojektów realizowanych przede wszystkim przez naszych członków. Celem projektu było wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych w zakresie podtrzymywania wspólnych tradycji kulturowych.

2) Trójstronny projekt „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”. W ramach projektu powstał geoportal Euroregionu Bug oraz wspólna Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug.

3) Skierowany do osób prowadzących gospodarstwa rolne projekt: „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug” oraz

4) „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego”, którego celem było pobudzenie dynamiki rozwoju usług komunalnych na Lubelszczyźnie i Wołyniu poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń. Partnerami projektu były Miasto Chełm i Miasto Łuck.

Perspektywa finansowa 2014-2020 przyniosła nam nowe projekty, których realizacja jest w toku:

1) „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego".  Całkowita wartość projektu wynosi  712 358,50 EUR, a okres jego realizacji to 1.11.2018-30.06.2020. W projekcie biorą udział 32 gminy z województwa lubelskiego oraz 15 z obwodu wołyńskiego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg obszarów przygranicznych. W tym celu realizowane są następujące działania: doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy,  szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP, Akcja Edukacyjna Bezpieczny Pieszy, skierowana do dzieci ze szkół podstawowych, wspólne ćwiczenia terenowe polsko-ukraińskie, wizyty studyjne w Polsce dla osób odpowiedzialnych za tworzenie struktur Gromadzkich Straży Pożarnych na Ukrainie oraz akcja informacyjno-promocyjna.

2) „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej polsko-ukraińskiej historii”

3) „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”

Działalność Stowarzyszenia nie polega tylko na realizacji projektów. Od 20 lat jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy naszych Członków, oferujemy wsparcie merytoryczne w przygotowaniu i wspólnej realizacji różnych przedsięwzięć oraz zapewniamy pomoc w nawiązaniu partnerstw transgranicznych – w ubiegłych latach organizowaliśmy wyjazdy na Ukrainę i Białoruś, służące nawiązaniu nowych kontaktów przez samorządy członkowskie, dbamy o integrację samorządów polskiej części Euroregionu Bug poprzez cykliczne spotkania i wydawany newsletter, w którym zamieszczamy informacje o działalności Stowarzyszenia, ale też o ważnych i  interesujących inicjatywach podejmowanych przez Członków SSERB.

W przyszłości planujemy kontynuować pracę na rzecz rozwoju terenów przygranicznych poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów naszego regionu, sprzyjanie jego rozwojowi gospodarczemu oraz atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej przy ścisłej współpracy z naszymi samorządami członkowskimi.

Nasi partnerzy