Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samoarządów Euroregionu Bug

16 kwietnia 2008 r. w Chełmie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Z uwagi na fakt, że na obrady Walnego Zgromadzenia w I terminie wyznaczonym na godz. 11.00 przybyło mniej niż połowa uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie wyznaczonym na godz. 11.30. Ostatecznie w obradach wzięło udział 37 z 82 samorządów uprawnionych do głosowania.

Obrady rozpoczął Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów ERB, a dalszej części posiedzenia przewodniczył, wybrany przez zgromadzenie Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB.

W czasie obrad zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2007 rok, sprawozdanie finansowe za 2007 r. oraz budżet Stowarzyszenia na 2008 rok. Odbyły się także wybory przedstawiciela powiatów i przedstawiciela gmin strony polskiej do Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug na 1-roczną kadencję, którymi zostali odpowiednio Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski i Henryk Makarewicz, przedstawiciel Gminy Wisznice.

Jako dodatkowy punkt obrad wprowadzono przyjęcie złożonej przez Jarosława Zdrojkowskiego, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz przeprowadzenie w związku z nią wyborów uzupełniających do Zarządu. W wyniku zarządzonego przez przewodniczącego głosowania, do Zarządu Stowarzyszenia wybrano Ireneusza Stolarczyka, przedstawiciela Samorządu Lubelskiego.

Na tym obrady zakończono.

1.JPG6.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG

Nasi partnerzy