Call now » (+99) 123 456 789

Informacje o projekcie

 Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

Termin realizacji: 1.11.2018- 30.06.2020

Całkowita kwota realizacji projektu – 712 358,50 EUR

 

Lead Partner:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

Partnerzy:

Komunalna Instytucja „Agencja rozwoju Euroregionu Bug”

Fundacja Charytatywna „Fundacja Ihora Palytsia” Tylko razem

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg obszarów przygranicznych województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

Bezpieczeństwo na drogach to jeden z palących problemów terenów przygranicznych, gdzie peryferyjność determinuje słaby stan dróg oraz pojazdów. Na granicy polsko - ukraińskiej obywa się nasilony ruch drogowy a ten powoduje realny wzrost zagrożeń. Na Ukrainie, w 2014r., ilość ofiar śmiertelnych wypadków wzrosła o 22%. Województwo lubelskie zajmuje 16 (ostatnią) pozycję pod względem ilości ofiar śmiertelnych (12 os/100 tyś mieszkańców) i przedostatnią pod względem ciężkości wypadków (17 zabitych/100 wypadków). Wdrażany Lubelski Program BRD, zakłada spadek ofiar śmiertelnych o 50% do oraz ciężko rannych o 40% w latach 2010-20. Spadek postępuje dzięki działaniom wielu podmiotów. Projekt wpisuje się w dwa filary programu: Bezpieczni użytkownicy i efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej. Działania projektu mają służyć  podwyższeniu świadomości użytkowników dróg oraz usprawnieniu systemu niezwłocznego docierania z pomocą poszkodowanym.

Największa ilość ciężkich wypadków zdarza się poza miastami, na terenie gmin, gdzie brak karetek i ratowników a obecni są członkowie gęstej sieci OSP , znają teren, są w stanie szybko dotrzeć i udzielić pierwszej pomocy. Wyszkolenie ich, wyposażenie w podstawowy sprzęt ratowniczy pozwoli na szybką, fachową pomoc. To z kolei podniesie czas reakcji i zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanych. Tę konieczność dostrzegli także ustawodawcy na Ukrainie, którzy w nowo powstających Gromadach przewidzieli powoływanie Straży Gminnych od stycznia 2016 roku. Projekt jest aktualną odpowiedzią na zapotrzebowanie tworzących się struktur, pozwoli na przeniesienie doświadczeń z Polski, przeszkolenie kadr i wyposażenie w sprzęt niezbędny do ratowania życia jak: torby, hydrauliczny sprzęt do wydobywania poszkodowanych z aut. Projekt obejmie 32 gminy w Polsce i 15 na Ukrainie.

 

Działania w projekcie:

Działanie 1. Organizacja konferencji

  1. Konferencja inauguracyjna. Zostanie zorganizowana w Polsce dla władz lokalnych i przedstawicieli straży pożarnych z Polski i Ukrainy. Będzie miejscem zaprezentowania założeń projektu, stanu bezpieczeństwa, realiów funkcjonowania ratownictwa, problemów i osiągnięć. Podczas konferencji , w dwóch panelach, wypowiedzą się eksperci od straży pożarnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego. W konferencji udział weźmie 80 osób.
  2. Konferencja podsumowująca odbędzie się na Ukrainie, organizowana przez Partnera Ukraińskiego z udziałem polskich i ukraińskich uczestników projektu. Będzie okazją do zaprezentowania efektów projektu, wspólnych doświadczeń i osiągnięć. Odbędzie się w ciągu jednego dnia, w konferencji będzie uczestniczyć 60 osób.

Działanie 2  Szkolenia z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy

Szkolenia zostaną przeprowadzone dla strażaków OSP z województwa lubelskiego, wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (330 strażaków z 32 gmin objętych projektem) - odpowiedzialni - Partnerzy z Polski. Na Ukrainie szkolenia certyfikowane będą przeprowadzone dla strażaków tworzonych lokalnych Straży Pożarnych w Gromadach (100 osób z 15 Gromad). Odpowiedzialny - Partner z UA.  Szkolenia będą prowadzić uprawnione jednostki, wyłonione w procedurze konkurencyjnej. Kurs obejmie 66 godzin szkoleniowych i zostanie zakończony egzaminem, potwierdzonym certyfikatem.

Działanie 3  Akcja edukacyjna "Bezpieczny Pieszy"

Akcja edukacyjna "Bezpieczny Pieszy" odbędzie się w szkołach podstawowych 32 gmin objętych projektem w Polsce oraz 15 szkołach na Ukrainie. W sumie obejmie 5000 dzieci. Strażacy, biorący udział w projekcie, będą prowadzić prezentacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz opowiadać o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Będą również rozdawać odblaski w różnych formach.

Akcja edukacyjna będzie prowadzona we współpracy z gminami, strażą pożarną i Policją. Grupka uczestników akcji zostanie zaktywizowana do napisania scenariusza, uczestnictwa w produkcji filmiku promującego bezpieczne zachowania na drodze oraz promocji spotu w mediach społecznościowych.

Działanie 4   Zakup wyposażenia ratownictwa drogowego

Zakup wyposażenia będzie się odbywał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez gminy na etapie tworzenia koncepcji projektu. Zakupione zostaną: torby ratownicze - zestawy PSP R-1 oraz po 1 kamizelce dla ratowników. 30 jednostek z Polski otrzyma zestawy pneumatyczne do podnoszenia aut. Do wyboru każda z jednostek w Polsce i na Ukrainie miała rozpieracz ramienny lub nożyce hydrauliczne, pomocne przy wydobyciu poszkodowanych z aut. Do sprzętu będzie również zakupiony osprzęt w postaci kabli, butli, generatorów. Zakupy będą prowadzone przez Euroregion w Polsce i Partnerów na Ukrainie, w postępowaniach konkurencyjnych, po czym sprzęt będzie przekazywany poszczególnym jednostkom/gminom. W celu zaplanowania ilości i rodzaju sprzętu ankietowano uczestników oraz prowadzono konsultacje z PSP w zakresie kwalifikowalności i zgodności z przepisami prawa.

Działanie 5   Wizyty studyjne w Polsce

Tworzenie się nowych struktur Gromadzkich Straży Pożarnych na Ukrainie, na podobieństwo tych od ponad 100 lat istniejących w Polsce, generuje konieczność zapoznania się nowych kadr ukraińskich z wypracowanymi praktykami i sprawdzonymi metodami działań. Zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne w Polsce, podczas których 50 osób każdorazowo odwiedzi OSP na terenie objętym projektem. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą działalności, siedzibami, wyposażeniem, działalnością statutową i dodatkową, w miarę możliwości będą uczestniczyć w ćwiczeniach lub zawodach rozgrywanych corocznie. Wizyty będą dwudniowe i odbędą się okresie letnim. Wyjazdy uczestników będzie organizować Partner UA, pobyt w Polsce zorganizuje i zabezpieczy Euroregion.

Działanie 6   Wspólne ćwiczenia terenowe z użyciem sprzętu ratowniczego

Na terenie trzech powiatów woj. lubelskiego zostaną zorganizowane międzygminne  ćwiczenia z ratownictwa drogowego. Na terenie Ukrainy zostaną zorganizowane ćwiczenia transgraniczne z udziałem uczestników polskich i ukraińskich z udziałem 60 ratowników. Ćwiczenia będą polegały na symulacji wypadku drogowego aut osobowych. Do strażaków będzie należało postawienie auta do właściwej pozycji i wydobycia manekinów oraz przywracanie funkcji życiowych na fantomie.

Partnerzy ukraińscy zorganizują wspólne warsztaty na Ukrainie. Euroregion wraz z Powiatowymi komendami zorganizuje i przeprowadzi 3 ćwiczenia w Polsce.

Działanie 7   Akcja promocyjno – informacyjna

  1. Zamówienie 9 000 odblasków dla dzieci w tym opaski i zawieszki pulsacyjnej. Część zostanie przekazana na Ukrainę.
  2. Produkcja filmu dokumentalnego o powstawaniu OSP na Ukrainie, działaniach podjętych w ramach projektu i promocja filmu (zadanie partnerów z Ukrainy).
  3. Nakręcenie krótkiego klipu z udziałem uczniów nt. bezpieczeństwa na drodze, widoczności w trudnych warunkach, zalet noszenia odblasków lub latarek, widoczności rowerów, bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i powiadamiania o zdarzeniach.

Promocja filmu na portalach społecznościowych przy pomocy uczestników - współtwórców filmu.

  1. Tabliczki z informacją o współfinansowaniu, do powieszenia na terenie jednostek objętych projektem - 47 szt.
  2. Naklejki do oklejenia zakupionego sprzętu - 200 szt.
  3. Artykuły w prasie lokalnej w Polsce i na Ukrainie.
  4. Zamówienie dwóch banerów stojących typu roll-up.

Działania będą prowadzone przez 20 miesięcy.

Więcej w tej kategorii: Spotkanie partnerów projektu »

Nasi partnerzy