Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 18 czerwca 2012 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30.

Obradom przewodniczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Makarewicz.

demo stopka PL

W czerwcu 2012 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt.: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012” Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

Projekt jest programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego Ukrainy, służącym przekazaniu najlepszych polskich doświadczeń rozwoju lokalnego i regionalnego oraz nowoczesnego zarządzania administracją publiczną. Podstawą projektu jest wsparcie lokalnych partnerstw administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz społeczeństw lokalnych. Jednym z głównych celów projektu jest również wsparcie samorządów miast i wsi obwodu lwowskiego, co przyczyni się do ich wzmocnienia i zwiększenia przejrzystości współpracy administracji publicznej ze społeczeństwem i wsparcia budowy systemu demokratycznego Ukrainy.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r. XV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 13.00 , a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, Plac Niepodległości 1 w Chełmie.

W związku z przygotowaniem przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug  projektów parasolowych na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Wspólpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Polska - Białoruś - Ukraina poniżej zamieszczamy załaczniki niezbędne do przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie mikroprojektu.

W poniedziałek, 13 lutego w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących strony polskie euroregionów z przedstawicielami Kancelarii, w tym Ministrem w Kancelarii Prezydenta Henrykiem Wujcem. Prowadził je Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" Czesław Fiedorowicz. Podczas spotkania podpisany został List intencyjny dotyczący powołania Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentującej wspólne interesy polskich Stowarzyszeń współtworzących euroregiony. Ze strony Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug list intencyjny podpisała Pani Prezes Magdalena Fotek-Kułak W spotkaniu uczestniczył też Wiceprezes Leszek Burakowski oraz Dyrektor Stowarzyszenia Galina Grabarczuk.

Nasi partnerzy