Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Naglowek wentreERB

Od dnia 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

W dniu 18 czerwca b.r. Euroregion Bug obchodził jubielusz XV-lecia działalności Związku Transgranicznego Euroregion Bug oraz X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Lublinie. W konferencji jublileuszowej uczestniczyli Członkowie SSERB, Rady Związku Transgranicznego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczelni wyższych województwa lubelskiego, konsulowie oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalności Euroregionu Bug. Osobom zasłużonym, m.in. inicjatorom powstania Stowarzyszenia zostały wręczone odznaczenia jubileuszowe. W trakcie uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a Instytucją Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja" z Mińska na Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej uczesnicy konferencji wzięli udział w Pikniku Euroregionalnym zorganizowanym w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

W dniu 18 czerwca 2010 r. w Sali  Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miało miejsce XIV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug". Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Prezydium Rady - Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego. W trakcie posiedzenia głos zabrali rózwnież pozostali członkowie Prezydium Rady Związku - Konstatntin Sumar- Gubernator Obwodu Brzeskiego, Borys Klimczuk - Gubernator Obwodu Wołyńskiego, a także Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski oraz Pani Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Podczas posiedzenia dokonano wyboru uzupełniającego członków organów Związku oraz przekazano przewodnictwo w Radzie stronie białoruskiej. Dodatkowym punktem Posiedzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy gminą Tuczna (Polska), gminą Hotesziw (Ukraina) i gminą Klejniki (Białoruś). Uczestnicy Posiedzenia Rady po jej zakończeniu mieli możliwość uczestnictwa w obchodach Jubieluszu XV - lecia Związku Transgranicznego Euroregion Bug i X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

iso banner 510

W dniach 10-14 maja 2010 r. w „Zajeździe pod Skałą” k. Jasła odbyło się szkolenie auditorów wiodących w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu tym wzięło udział 8 osób: 6 osób z województwa podkarpackiego oraz 2 osoby z województwa lubelskiego.

naglowek pwiterb

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zasad realizacji, promocji, rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 21 maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Chełmie, Plac Niepodległości 1, sala 100

Nasi partnerzy