Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

iso banner 510

W dniach 12-15 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolenia pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W województwie lubelskim zostało przeszkolonych 186 pracowników z 6 urzędów, które biorą udział w projekcie. Jednym z najważniejszych warunków skuteczności działania firmy i osiągania przez nią zaplanowanych celów jakościowych jest spójność wysiłków najwyższego kierownictwa i personelu. Personel firmy ma być aktywny, planować swoje operacyjne cele dotyczące jakości, spójne z celami strategicznymi szefa. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję aby zapoznać się oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat normy ISO 9001 oraz zapoznać się z osiągnięciami zespołów projektowych w poszczególnych urzędach.

W dniu 26 marca 2010 r. w Chełmie miało miejsce uroczyste podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenów Lubelszczyzny oraz Obwodu Brzeskiego na Białorusi. Ze strony polskiej umowy podpisały: Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Ruda Huta, Gmina Dołhobyczów i Gmina Goraj. Samorządami partnerskimi ze strony białoruskiej były: Gmina Sporowo, Gmina Biełoozirsk, Gmina Oltusz i Gmina Hotisław. W poszukiwaniu samorządów parterskich i nawiązaniu współpracy transgranicznej pośredniczył Sekretariat Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

naglowek pwiterb

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach PWITERB. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 kwietnia 2010 r. XIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11:00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100 przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa Samorząd. Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu/fax (082) 562 75 77 do 12 kwietnia 2010 roku.

naglowek pwiterb
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoStowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 16 marca 2010 r. o godzinie 10.00 Chełm, Plac Niepodległości 1, sala 100

Nasi partnerzy