Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w bieżącym roku kończy wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006. Podczas dwóch naborów na Mikroprojekty beneficjenci otrzymali dofinansowanie na realizację 118 projektów. Łączna kwota środków wykorzystanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 8 174 626,62 PLN, z czego w pierwszym naborze wykorzystanych zostało 96,81% dostępnych środków, natomiast w drugim 89,28%.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug pragnie powiadomić Państwa o przeprowadzeniu VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu, w której Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug występuje jako współorganizator. Konkurs jest największym, najszerszym i najbardziej reprezentatywnym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

W dniach 4-6 czerwca 2008 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug XVII Forum Polskich Regionów Granicznych.

W obradach 5 czerwca udział wzięli: Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marcin Łata, zastępca dyrektora Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Leszek Burakowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele 12 Euroregionów.

30 maja 2008 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się XIII posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Spotkanie poprowadził Pan Mykola Romaniuk, Przewodniczący Prezydium Rady Euroregionu Bug, Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady Związku Transgranicznego z polskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej części Euroregionu Bug.

Podczas obrad podsumowano działalność Związku w 2007 r. oraz przedstawiono plan współpracy na 2008 r. Sprawozdania wygłosili: Mykola Romaniuk, przedstawiciel strony ukraińskiej, Michail Juchymczuk, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, przedstawiciel strony białoruskiej oraz Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przedstawiciel strony polskiej.

16 kwietnia 2008 r. w Chełmie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Z uwagi na fakt, że na obrady Walnego Zgromadzenia w I terminie wyznaczonym na godz. 11.00 przybyło mniej niż połowa uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie wyznaczonym na godz. 11.30. Ostatecznie w obradach wzięło udział 37 z 82 samorządów uprawnionych do głosowania.

Obrady rozpoczął Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów ERB, a dalszej części posiedzenia przewodniczył, wybrany przez zgromadzenie Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB.

Nasi partnerzy