Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniach 4-6 czerwca 2008 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug XVII Forum Polskich Regionów Granicznych.

W obradach 5 czerwca udział wzięli: Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marcin Łata, zastępca dyrektora Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Leszek Burakowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele 12 Euroregionów.

30 maja 2008 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się XIII posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Spotkanie poprowadził Pan Mykola Romaniuk, Przewodniczący Prezydium Rady Euroregionu Bug, Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady Związku Transgranicznego z polskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej części Euroregionu Bug.

Podczas obrad podsumowano działalność Związku w 2007 r. oraz przedstawiono plan współpracy na 2008 r. Sprawozdania wygłosili: Mykola Romaniuk, przedstawiciel strony ukraińskiej, Michail Juchymczuk, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, przedstawiciel strony białoruskiej oraz Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przedstawiciel strony polskiej.

16 kwietnia 2008 r. w Chełmie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Z uwagi na fakt, że na obrady Walnego Zgromadzenia w I terminie wyznaczonym na godz. 11.00 przybyło mniej niż połowa uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie wyznaczonym na godz. 11.30. Ostatecznie w obradach wzięło udział 37 z 82 samorządów uprawnionych do głosowania.

Obrady rozpoczął Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów ERB, a dalszej części posiedzenia przewodniczył, wybrany przez zgromadzenie Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB.

Zawiadomienie

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, §34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 16 kwietnia 2008 r. XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godz. 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Poniżej do pobrania komplet materiałów, sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu SSERB
Andrzej Pruszkowski

13 marca 2008 r. w Mieście Ratno położonym w obwodzie wołyńskim na Ukrainie odbyło się podpisanie kolejnych porozumień o współpracy międzyregionalnej w ramach Euroregionu Bug pomiędzy 5 samorządami z województwa lubelskiego, będącymi Członkami Stowarzyszenia SERB a samorządami z obwodu wołyńskiego na Ukrainie.

Nasi partnerzy