Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug

Współpraca Europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug

W dniu 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

  • lepsze wykorzystanie przyrodniczego potencjału turystycznego obszaru Euroregionu Bug w Polsce, na Białorusi i Ukrainie,
  • stworzenie warunków do powstawania i rozwoju transgranicznych partnerstw w realizacji wspólnych projektów ekoturystyki,
  • promocja ekologicznych walorów turystycznych obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug ( województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na Białorusi i obwód wołyński oraz rejony sokalski i żółkiewski obwodu lwowskiego na Ukrainie),
  • umożliwienie tworzenia zintegrowanych, markowych produktów turystycznych,
  • wzrost stopnia świadomości JST i ngo na temat efektywnych form i sposobów współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ekologicznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niemiecko - Białoruskim Domem (Niemcy), Wołyńską Obwodową Organizacją Społeczną "Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej" (Ukraina) oraz Interaction. Niemiecko - Białoruski Dom (Białoruś).

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Operatorem Programu Partnerstwa Transgranicznego jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi) 30 357,00 EUR.

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Autor: Krzysztof Michalski